تصاویر سد تهم
TemplatePlazza

                   دماي فعلي شهر تهران
ز کعبه پرسیدم تو از خاکي من از خاک ،چرا بايد به دور تو بگردم         ندا آمد تو با پا آمدي بايد بگردي ، برو با دل بيا تا من بگردم

Taham (1).JPGTaham (0).jpgTaham (11).JPGTaham (4).jpgTaham (5).jpgTaham (3).jpgTaham (6).jpgTaham (2).JPGTaham (12).jpgTaham (10).JPGTaham (7).jpgTaham (8).jpgTaham (9).jpg