تصاویر سد تهم
TemplatePlazza

                   دماي فعلي شهر تهران
ز کعبه پرسیدم تو از خاکي من از خاک ،چرا بايد به دور تو بگردم         ندا آمد تو با پا آمدي بايد بگردي ، برو با دل بيا تا من بگردم

Taham (3).jpgTaham (2).JPGTaham (4).jpgTaham (12).jpgTaham (1).JPGTaham (8).jpgTaham (6).jpgTaham (5).jpgTaham (0).jpgTaham (9).jpgTaham (7).jpgTaham (11).JPGTaham (10).JPG