تصاویر موزه رخت شویخانه
TemplatePlazza

                   دماي فعلي شهر تهران
ز کعبه پرسیدم تو از خاکي من از خاک ،چرا بايد به دور تو بگردم         ندا آمد تو با پا آمدي بايد بگردي ، برو با دل بيا تا من بگردم

rakhtshooykhane (1).jpgrakhtshooykhane (6).JPGrakhtshooykhane (8).jpgrakhtshooykhane (3).JPGrakhtshooykhane (5).JPGrakhtshooykhane (2).JPGrakhtshooykhane (0).JPGrakhtshooykhane (7).jpgrakhtshooykhane (9).jpgrakhtshooykhane (4).JPGrakhtshooykhane (10).jpg